مطالب مرتبط با کلید واژه

عضویت


ثبت نام کتابخانه مرکزی

به اطلاع دانشجویان جدید الورود می رساند جهت ثبت نام با بهمراه داشتن یک قطعه عکس یا اسکن آن به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه و جهت تکمیل فرم عضویت اقدام نمایند.

ادامه مطلب

آیین نامه عضویت

این آیین نامه در یک مقدمه، هشت ماده و دوازده تبصره در کتابخانه مرکزی ویرایش و در جلسه 627 شورای پژوهشی مورخ 9/3/97 به تصویب نهایی رسید و قابل اجرا است.   برای دانلود متن کامل آیین نامه عضویت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک ...