مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه هابرنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم و سوم سال 1398 نام کارگاه  زمان  مکان - ساعت  محتوای آموزشی  گروه هدف  مدرس  کارگاه وبینار آموزشی: مهارتهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی 16بهمن 1402 ساعت 15-13 لینک کارگاه:  https://vc.arakmu.ac.ir /research ورود به کارگاه به صورت مهمان مهارتهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی اعضای هیات ...