مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه هابرنامه گارکاه های آموزشی

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه دوم و سوم سال 1398 نام کارگاه  زمان  مکان - ساعت  محتوای آموزشی  گروه هدف  مدرس  کارگاه آموزشی ایده تا نگارش 20 مرداد 1401 ساعت 8:30 صبح لغایت 12:30  سالن آمفی تئاتر بیمارستان سینا حضوری و مجازی هدف تبدیل هرچه بیشتر ایده ها به ...