مطالب مرتبط با کلید واژه

عملکرد


گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

 عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت مدیریت بحران 1- بروز رسانی اخبار مرتبط به مدیریت بحران 2- الصاق دستورالعمل ایمنی در کتابخانه  برای  کارکنان و کاربران کتابخانه 3- گذاشتن کپسول آتش نشانی، دستورالعمل استفاده از کپسول  و شارژ مدام و به موقع آنها 4- سیستم ...

گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف گروه تامین منابع علمی و اطلاعاتی  دانشگاه علوم پزشکی اراک: وظیفه برنامه ریزی و هماهنگ سازی  جهت تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی بر اساس منابع درسی و رفرانس های اعلام شده توسط سازمان سنجش  وزارت بهداشت درمان، نیاز ...