گزارش عملکرد سالیانه

 
تعداد
location
م‍ح‍ل‌ ن‍گ‍ه‍داری‌
ن‍وع‌ م‍درک‌
76
1
کتابخانه مرکزی
BL – کتاب لاتین
102
1
کتابخانه مرکزی
TF- پایان نامه فارسی
83
1
کتابخانه مرکزی
XF – طرح تحقیقاتی فارسی
1157
1
کتابخانه مرکزی
BF – کتاب فارسی
18 1 کتابخانه مرکزی  لوح فشرده لاتین
       
 
آمار امانت و بازگشت در سال 1397
ن‍وع‌ م‍درک‌
ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌
ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
34195
35486
ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌
1569
1594
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
25
22
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ (CD) لات‍ی‍ن‌
3
9
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
10
9
طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ /پ‍روژه‌ و ق‍رارداده‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
2
4
 
گزارش فعالیت های کتابخانه مرکزی در  سال 1397

   

1-   برگزاری کارگاه های ماهانه آشنایی دانشجویان با نرم افزار کتابخانه و آشنایی با منابع الکترونیکی و نصب VPN       

 2- خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت 97    

 3- کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور با حضور دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت ویژه اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و پژوهشگران  در دو پارت در تاریخ 16و بهمن 1397 برگزار گردید. در این  دو کارگاه آموزشی حدود 80 تن اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران  حضور یافتند.              

4 - ارگاه دو روزه " چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم؟" در روزهای 17 و 18 بهمن ماه 1397 در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی ساختمان شماره 2 با  و تدریس جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و حضور 20 نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه تشکیل گردید.

 5 -  برگزار ی نمایشگاه کتب وجینی  جهت گروه های آموزشی و مراکز آموزشی و درمانی           
 
 
 

کلید واژه ها: گزارش سالیانه

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۵