گزارش عملکرد سالیانه

   

آمار منابع  جدید در سیستم کتابخانه مرکزی  سال 1396

 
تعداد
location
م‍ح‍ل‌ ن‍گ‍ه‍داری‌
ن‍وع‌ م‍درک‌
172
1
کتابخانه مرکزی
BL – کتاب لاتین
202
1
کتابخانه مرکزی
TF- پایان نامه فارسی
69
1
کتابخانه مرکزی
XF – طرح تحقیقاتی فارسی
2061
1
کتابخانه مرکزی
BF – کتاب فارسی
23 1 کتابخانه مرکزی  لوح فشرده لاتین
2 1 کتابخانه مرکزی  طح تحقیقاتی لاتین 
 
آمار امانت و بازگشت در سال 1396
ن‍وع‌ م‍درک‌
ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌
ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌
32523
30397
ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌
1463
1416
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ارس‍ی‌
27
29
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ (CD) لات‍ی‍ن‌
7
7
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
56
82
طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ /پ‍روژه‌ و ق‍رارداده‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
28
41
 
گزارش فعالیت های کتابخانه مرکزی در  سال 1396

                   1-   برگزاری کارگاه های ماهانه آشنایی دانشجویان با نرم افزار کتابخانه و آشنایی با منابع الکترونیکی و نصب VPN       

                 2- خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت 96    
 
3- برگزار ی نمایشگاه کتب وجینی  جهت گروه های آموزشی و مراکز آموزشی و درمانی
 
4-   آموزش به کتابدار کتابخانه دانشکده بهداشت 
5- تهیه فایل های راهنما و آموزشی

کلید واژه ها: گزارش سالیانه

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۷