مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش


گزارش فعالیت های انجام شده مدیریت بحران در کتابخانه مرکزی

 عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت مدیریت بحران 1- الصاق دستورالعمل ایمنی در کتابخانه  برای کتابداران و کاربران  2- گذاشتن کپسول آتش نشانی، دستورالعمل استفاده از کپسول  و شارژ مدام و به موقع آنها 3- سیستم اعلام حریق و آژیر خطر  4- راهنمای خروج اضطراری  5- ...