مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت پایان نامه


شرایط تحویل پایان نامه / رساله به کتابخانه مرکزی دانشگاه

گردآوری، سازمان‌دهی،‌ ذخیره، حفظ،‌ بازیابی، تحلیل و اشاعه مدارک و اطلاعات علم و فناوری کشور از جمله پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی دانش‌آموختگان داخل و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور و... ماموریت اصلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را ...

راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک دانلود فایل راهنمای ثبت پایان نامه pdf ورود به سایت از طریق:  https://centlib.arakmu.ac.ir 1- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه   https://sabt.irandoc.ac.ir/Account/Login2- آدرس مستقیم سایت :      ***** تبصره یک مهم:  داشتن ایمیل فعال و فایل نهایی word  و PDF پایان نامه ضروری ...