مطالب مرتبط با کلید واژه

مجلات


مرجع و نشریات

بخش مرجع و نشریات هدف هر کتابخانه ای، گردآوری، سازماندهی منابع و ارائه خدمات به کاربران است. بخش عمده ای از این خدمات به عهده بخش مرجع می باشد. لغت مرجع را "آنچه در امور به آن رجوع میکنند " تعریف نموده ...