معرفی و شرح وظایف کمیته مدیریت بحران در دانشگاه و کتابخانه

تعداد بازدید:۴۹۴

شرح وظایف و معرفی کمیته  مدیریت بحران  دانشگاه:

1-شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات متعارف و نامتعارف کتابخانه های  دانشگاه و تهیه طرح جامع

مقابله و کنترل آن ها

.2 تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آن ها

.3 تدوین برنامه آمادگی و پاسخ کتابخانه ها به انواع حوادث 

.4 شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های کتابخانه ها

.5 تبهره برداری مناسب از مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشت و پیشگیری، ارتقاء و تقویت مدیریت و

کنترل انواع تهدیدات،

.6 کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت های کتابخانه ها در برابر انواع تهدیدات با به کارگیری اصول

و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

.7 تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات جامعه مراجعه کنندگان

.8 ساماندهی تیم های پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث متعارف و غیرمتعارف

.9 آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان  کتابخانه ها با برگزاری  کارگاه ها

.10 به کارگیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری و آینده پژوهی در خصوص تهدید شناسی و دفاع

.11 اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روحی و روانی برای مراجعین

.12 نظارت بر اجرای سایر برنامه ابلاغی از سوی ستاد مدیریت بحران دانشگاه

 مدیر حوادث و بحران دانشگاه علوم پزشکی اراک

     تلفن :08633686445     نمابر :08633662210

جانشین مدیر حوادث و بحران دانشگاه علوم پزشکی اراک

    تلفن : 08633686445 

معاون تحقیقات و فناوری  دانشگاه علوم پزشکی اراک

    تلفن: 08634173532

امور عمومی مجتمع پیامبر اعظم (ص)

    تلفن: 08634173522

 رئیس کتابخانه مرکزی 

   تلفن: 08634173386 

مدیر داخلی  کتابخانه مرکزی 

    تلفن :  08634173386 

 

کلید واژه ها: مدیریت بحران مدیران ایمنی مسئولین امنیت

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۳