فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی سایت کتابخانه مرکزی
 • 0
 • نام و نام خانواگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • مقطع تحصیلی*
  هئیت علمی
  دستیاری
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  3
 • میزان رضایت از اطلاعات سایت*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • میزان اثر بخشی و روزآمد بودن سایت*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • رضایت از ساعت کاری کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • میزان رضایت از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • رضایت از نحوه دسترسی به منابع از راه دور*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • نظرات و پیشنهادات*
  9