مطالب مرتبط با کلید واژه

امانت بین کتابخانه ای


امانت بین کتابخانه ای

در هفته کتاب 1393 آیین نامه ای بین  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک با کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک با هدف فراهم آوردن چارچوبی در جهت همکاری لازم بین کتابخانه های دو  دانشگاه  تدوین گردید.لذا استفاده از خدمات بین کتابخانه ای مطابق با مقررات و قوانین ...