مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان ها


کتابخانه مرکز آ. د. امیرالمومنین (ع)

 کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) این کتابخانه تخصصی از سال 1387 در مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر تاسیس گردید. موجودی این کتابخانه تا پایان سال 1395 عبارت است از:  1015  نسخه کتاب فارسی        267  نسخه کتاب لاتین مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) به ...

کتابخانه مرکز آ. د. آیت ا.. طالقانی

  کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی این کتابخانه تخصصی از سال 1373 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی  تاسیس گردید. موجودی این کتابخانه تا پایان سال 1395 عبارت است از:  776  نسخه کتاب فارسی      188  نسخه کتاب لاتین مرکز درمانی/آموزشی آیت ا... ...

کتابخانه مرکز آ. د. امیرکبیر

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر این کتابخانه تخصصی از سال 1374 در مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر تاسیس گردید. موجودی این کتابخانه تا پایان سال 1395 عبارت است از: 1484 نسخه کتاب فارسی        321 نسخه کتاب لاتین هم اکنون این بیمارستان به عنوان مرکز ...

کتابخانه مرکز آ. د. ولیعصر(عج)

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) این کتابخانه تخصصی از سال 1373 در مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) واقع در میدان ولیعصر (عج) تاسیس گردید. موجودی این کتابخانه تا پایان سال 1395 عبارت است از: 1594 نسخه کتاب فارسی        894 نسخه کتاب لاتین   مرکز آموزشی درمانی ...

کتابخانه مرکز آ. د. آیت ا.. خوانساری

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت ا...  خوانساری این کتابخانه تخصصی از سال 1390 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی  تاسیس گردید. موجودی این کتابخانه تا پایان سال 1395 عبارت است از:  186  نسخه کتاب فارسی      118  نسخه کتاب لاتین تامین منابع چاپی و ...