مطالب مرتبط با کلید واژه

امانت کتاب


امانت

بخش امانت رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعه استفاده کننده، مشخص می سازد. در زمینه جایگاه و اهمیت بخش ...