مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۱۷۸۰

پرسنل کتابخانه مرکزی دانشگاه
 

رضا سپهری پویا - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  
آدرس ایمیل: rezasepehrip@gmail.com  

تلفن 34173645 - 086 داخلی 300

آزاده مرادی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مدیر داخلی کتابخانه

مسئول کتابخانه دیجیتال

آدرس ایمیل :    azadehmoradi48@gmail.com

 تلفن 34173386 - 086    داخلی 323

بخش فنی:

کیمیا قوامی نژاد -  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول و کارشناس فهرستنویسی و رده بندی

آدرس ایمیل :  kghavami18@gmail.com

داخلی 304
معصومه نقوی - کاردان  امور فرهنگی

 مسئول ورود اطلاعات و آماده سازی منابع، کارشناس فهرستنویسی و رده بندی

ایمیل:   maralnikan@gmail.com  

 تلفن 34173386 - 086  داخلی 323

بخش امانت:

سارا ساوه ای - کارشناس ارشد جامعه شناسی
کتابدار میز امانت

ایمیل:  rsaveh32@gmail.com

مریم الهیان - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

ایمیل:  mrymalhyan79@gmail.com

داخلی 304

بخش مرجع و نشریات :

کیمیا قوامی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش، نشریات، پایان نامه ها 

آدرس ایمیل :   kghavami18@gmail.com

داخلی 304

 

کلید واژه ها: پرسنل کتابخانه نیروی انسانی

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۱